Activiteiten & Actueel

 

Concept Verslag ledenvergadering Groei en Bloei, afdeling Stadskanaal e.o.

Datum:           18 januari 2017

Locatie:           Zaal “de Eendracht”, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal

Aanwezig:       26 leden en 4 bestuursleden

 

Voor het downloaden van het verslag klik Initiates file download<hier>

 

Nr

Agendapunt

 1

Opening en vaststellen agenda

De voorzitter, Jacques van Velsen, opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen welkom. Jacques meldt ter inleiding op de vergadering dat we een actieve vereniging hebben waar je mensen ontmoet, ervaringen uitwisselt en ook nog wat kunt leren. De activiteiten met kinderen in de bibliotheek zijn ook dit jaar weer een succes gebleken. Helaas zijn er wel 27 opzeggingen geweest, deze mensen zullen benaderd worden met de vraag of ze afdelingslid willen worden.

Het bestuur is niet compleet, we zijn nog op zoek naar een penningmeester. Diana Dekkers wordt bedankt voor het website beheer, deze taak heeft ze begin van het jaar beëindigd. Gelukkig is er een nieuwe webmaster gevonden in de persoon van Rika Staal.

 

Bericht van afwezigheid is ontvangen van de leden Anneke Kuperus en Marijke Prikker.

Hierna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

 2

Verslag en actielijst vorig overleg d.d. 20-01-2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van verslag zijn er geen vragen  of opmerkingen.

 

 3

Sociaal jaarverslag 2016

De secretaris, Henriët Vrolijk, geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Naar aanleiding van het sociaal jaarverslag zijn er geen vragen vanuit de zaal.

 

 4

Financieel jaarverslag 2016

Jacques van Velsen, waarnemend penningmeester, geeft een toelichting op het verslag. Er is een positief saldo van €620,-, terwijl er een tekort was begroot. De meevallers kwamen met name door goedkopere sprekers, volle groepen bij het bloemschikken en minder uitgaven bij workshops. Vanuit de zaal zijn geen vragen.

 

 5

Kascontrolecommissie

De kascontrole is uitgevoerd door Joke Heyes en Kees Traas. Joke meldt dat de commissie verder geen onregelmatigheden heeft geconstateerd en stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt overgenomen.

Joke Heyes is aftredend. Tinus Scheltens stelt zich beschikbaar voor de kascommissie en wordt benoemd.

 

 6

Begroting 2017

De begroting is vergelijkbaar met 2016 en eindigt met een negatief saldo. De verwachting is dat dit waarschijnlijk mee gaat vallen maar dat is niet zeker. Een negatief saldo is mogelijk vanwege voldoende eigen vermogen waar evt. op ingeteerd kan worden. Lies Vreugdenhil merkt op dat je dat wel een keer kunt doen, maar niet ieder jaar. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 7

Bestuursverkiezing

Secretaris Henriët Vrolijk is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ontvangen. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Henriët. De functie voor penningmeester is vacant en is er nog geen opvolger. De functie wordt tijdelijk waargenomen door de voorzitter die wederom een dringend beroep doet op de aanwezigen: “kijk in je omgeving of er iemand geschikt is als penningmeester en laat het ons weten”.

 

 8

Beleid bestuur 2016

Allereerst merkt de voorzitter op dat we als afdeling goed draaien en dat we dat graag zo willen houden.

 

1.      Aanvulling op jaarprogramma, activiteitencommissie

De activiteitencommissie meldt dat we op 22 maart meedoen aan NL doet. We gaan de bijenvereniging helpen met snoeien, reparaties en vogelhokjes timmeren. Daarnaast wordt op 28 juni een ingelast uitstapje georganiseerd naar de Safraan boerderij in Nieuw Buinen en op 16, 17 of 18 juni naar de open kwekerij dagen in Bingerden. Opgemerkt wordt dat het dat weekend ook Open Tuinen weekend is.

 

2.      Nieuwsbrieven

In de nieuwsbrief zullen voortaan meer inhoudelijk berichten opgenomen worden.

 

 

3.      Open tuinen weekenden

Het landelijke open tuinen weekend is op 17 en 18 juni. Bij de Open Tuinen Estafette is afdeling Stadskanaal op 8 en 9 juli aan de beurt. Iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden bij Jacques.

 

4.      Beurs Tuin en Sfeer, Martinihal Groningen

Op 17-19 februari heeft Groei en Bloei een grote stand op de beurs Tuin en Sfeer. De stand wordt geleverd door Groei en Bloei landelijk en bemand door afdelingen van Rayon Groningen. Afgestemd is dat elke afdeling een dagdeel zorgt voor een aantal bloemschikkers en voorlichters. Afdeling Stadskanaal is ingepland voor zaterdagmorgen de 18e. Jacques heeft reeds 2 bloemschikkers gevonden en 1 voorlichter en heeft nog 2 voorlichters nodig. Er melden zich 4 kandidaten aan.

 

5.      Koffieprijs lezingen

Op een jaarvergadering is de koffie/thee gratis. De overige avonden was dit €2,40. Het bestuur stelt een prijsverhoging van €0.10 voor, waar de aanwezigen mee akkoord gaan. Voornaamste reden is dat €2,50 makkelijker te verrekenen is.

 

6.      Verspreiding gids Open Tuinen Estafette

Om de kosten te drukken wordt voorgesteld om de gids voor de Open Tuinen Estafette zoveel mogelijk door eigen leden te verspreiden in hun eigen buurt. Waar dit niet lukt kan een gedeelte per post verstuurd worden. Er melden zich spontaan 9 leden aan, waarvoor dank.

 

7.      Rayon Groningen

De samenwerking tussen de afdelingen van het Rayon Groningen verloopt goed. Zo wordt gezamenlijk de Open Tuinen Estafette georganiseerd en zal er meer informatie over elkaars lezingen en activiteiten uitgewisseld gaan worden. Vanuit de zaal wordt voorgesteld om ook nieuwsflitsen van andere afdelingen door te sturen naar de leden.  Het bestuur zal dit bespreken in een eerstvolgende vergadering.

 

8.      Jubileumjaar

De voorzitter meldt dat onze afdeling op 27 februari 55 jaar bestaat. Hier zal dit jaar aandacht aan besteed worden maar in welke vorm wordt nog bekend gemaakt.

 

9

Rondvraag

Anna Scheltens vraagt of er beachflags voor de Open Tuinen beschikbaar zijn. Er zijn een beperkt aantal beachflags, maar er is wel voor elke tuin een vlag. Daarnaast attendeert de voorzitter dat de afdeling in het bezit is van 2 partytenten die voor een klein bedrag te huur zijn.

 

10

Sluiting ledenvergadering

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Na afloop geeft Watze Bokma een interessante lezing “Van weiland tot kijktuin”. Na de traditionele verloting wordt de avond afgesloten met een hapje en drankje.

 

 

Naar boven

meer
 
16
May
Westland, bollenstreek…Blik op de Tuin no. 850
16
May
Volkstuin: nat eind, slecht begin