Stadskanaal

Verslag ledenvergadering 29 september 2021

Locatie:            Zaal “de Eendracht”, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal
Aanwezig:       42 leden en 4 bestuursleden

Door <HIER> te klikken kan het verslag gedownload worden.
 

Nr

Agendapunt

1

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter, Jacques van Velsen, opent de (uitgestelde) jaarvergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Verslag vorige jaarvergadering d.d. 29 januari 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van verslag zijn er geen vragen of opmerkingen.

3

Sociaal jaarverslag 2020
Jacques geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Vanwege de corona-pandemie was het een jaar met weinig activiteiten. Uitzonderingen waren de plantjesmarkt bij de fam. Vrouenraths in Buinen en de plantenruilbeurs bij de fam. Scheltens in Stadskanaal. Veel dank aan vrijwilligers die zich in 2020 hebben ingezet voor de vereniging. Naar aanleiding van het sociaal jaarverslag zijn er geen vragen vanuit de zaal.

4

Financieel jaarverslag 2020
Jacques, ad interim penningmeester, geeft een toelichting op het verslag.
Omdat er veel activiteiten niet doorgegaan zijn is er een positief saldo van € 800,00 dat niet aan de reserve toegevoegd wordt. Dit komt in 2021 ten goede aan de leden door o.a. aan de tuinkringdeelnemers geen eigen bijdrage van € 10,00 te vragen en gratis koffie en koek op de plantenruilbeurzen.

 5

Kascontrolecommissie dhr. Piet Foget (terugtredend) en dhr. Paul Feldbrugge
De kascontrolecommissie heeft geen onrechtmatigheden vastgesteld. De commissie stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt overgenomen.
Bert Buikema stelt zich beschikbaar voor de kascommissie en wordt benoemd.

6

Begroting 2021
De begroting komt overeen met die van 2020. Het tekort van € 800,00 is toegelicht bij agendapunt 4. Dit jaar zullen we weer een positief saldo krijgen, omdat in de eerste helft van het jaar geen activiteiten doorgang konden vinden.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

7

Bestuursverkiezing
De functies van secretaris en penningmeester konden in januari 2021 niet officieel ingevuld worden omdat de jaarvergadering niet door kon gaan. Ria Blom heeft sinds januari het secretariaat op zich genomen en Marten Kroon het penningmeesterschap. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Ria Blom als secretaris en Marten Kroon als penningmeester.
De functie van PR-medewerker is vacant; Carolien Sterk heeft vanwege gezondheidsredenen haar functie neergelegd.

8

Nieuwsbrief Bezorging en Digitale versie
Druk- en verzendkosten van de nieuwsbrief zijn een grote kostenpost. Het bestuur stelt voor om vanaf 1 februari 2022 de Nieuwsbrief alleen nog digitaal te versturen. Dat spaart € 600,00 uit. Voor wie de papieren versie wil ontvangen, wordt gekeken of er een rondbrengservice opgezet kan worden. Op de lezingen is een papieren versie te verkrijgen. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

9

Beleid bestuur 2021

 1. Feestcommissie
  Het bestuur wil graag een feestcommissie in het leven roepen. Deze zou o.a. ondersteuning kunnen bieden bij het in de zomer van 2022 te organiseren 60-jarig Jubileum van de vereniging. Leden worden opgeroepen zich aan te melden als commissielid.
 2. Ondersteuning actviteiten
  Er wordt een oproep gedaan voor een vrijwilliger die bestuurslid Marjo ondersteuning wil bieden bij het organiseren van de activiteiten.
 3. Open tuinen
  We doen weer mee met landelijk open tuinen weekend en estafette weekend.
 4. Ledenwerving
  Bestuur onderzoekt actieve ledenwerving en zoekt ondersteuning bij hoofdbestuur Groei&Bloei in Zoetermeer.
 5. Vrijwilligersbeleid
  Werving nieuwe commissie-/bestuursleden/vrijwilligers met hulp van het rayon Groningen is nog niet in gang gezet. Vrijwilligersbeleid is nog niet geformuleerd. Corona gooide roet in het eten. Op 12 december is er een winterbarbecue voor alle vrijwilligers die zich afgelopen jaar voor de vereniging hebben ingezet.
 6. Rabo ClubSupport
  Onze vereniging doet weer mee aan Rabo ClubSupport actie.
 7. Vragen vanuit het bestuur
  Het bestuur vraagt of er interesse is om met eigen auto’s naar Gardenista te gaan. De belangstelling hiervoor is matig. Een busreis naar de Floriade (vanaf 14 april 2022 in Almere) kan op meer belangstelling rekenen.
 
 

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

11

Sluiting ledenvergadering
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 26 januari 2022.

Na afloop geven 2 leden van de afdeling een presentatie: Ria Blom over haar Biografie van een Drentse boerin; Rein de Goeie over de combinatie van wilde planten en gecultiveerde planten in de tuin, in combinatie met insectenleven.

De avond wordt afgesloten met de traditionele verloting, een hapje en een drankje.