Stadskanaal

Verslag ledenvergadering 30 januari 2019

Verslag ledenvergadering Groei en Bloei, afdeling Stadskanaal e.o.

Datum:           30 januari 2019
Locatie:            Zaal “de Eendracht”, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal
Aanwezig:        33 leden en 4 bestuursleden

Door <HIER> te klikken kan het verslag gedownload worden.

Nr

Agendapunt

 1

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter, Jacques van Velsen, opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2

Verslag en actielijst vorig overleg d.d. 31-01-2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van verslag zijn er geen vragen  of opmerkingen.

 3

Sociaal jaarverslag 2018
De secretaris, Henriët Vrolijk, geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Naar aanleiding van het sociaal jaarverslag zijn er geen vragen vanuit de zaal.

 4

Financieel jaarverslag 2018
Frank Beerens, penningmeester, geeft een toelichting op het verslag. Het resultaat over 2018 is positief vooral dankzij het bloemschikken, de activiteiten en de fair. De drukkosten zijn t.o.v. 2017 nogal gestegen. Het bestuur heeft intussen gekozen om het komende jaar een ander bezorgbedrijf in te schakelen, Sandd.
Het eigen vermogen is gegroeid met €1200,-.
Vanuit de zaal zijn geen vragen.

 5

Kascontrolecommissie
De kascontrole is uitgevoerd door Tinus Scheltens en Elly Bulles. Elly meldt dat de commissie geen onregelmatigheden heeft geconstateerd en stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt overgenomen.
Tinus Scheltens is aftredend. Piet Foget stelt zich beschikbaar voor de kascommissie en wordt benoemd.

 6

Begroting 2019
De begroting is sluitend en er is voldoende reserve om eventueel een duurder uitvallende activiteit op te vangen. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7

Bestuursverkiezing
Carolien Sterk heeft zich gemeld als kandidaat bestuurslid PR en het bestuur draagt haar  voor. De vergadering gaat akkoord met benoeming van Carolien tot bestuurslid PR.

Frank Beerens legt de functie van penningmeester neer in verband met verhuizing naar het westen. Jacques bedankt Frank voor zijn inzet en overhandigt een kleine attentie. Voor de functie van penningmeester heeft zich geen kandidaat gemeld. Voorzitter Jacques van Velsen zal de functie ad interim waarnemen. Mocht je iemand weten dan hoort het bestuur dat graag.

 8

Beleid bestuur 2019
De volgende punten vanuit het bestuur worden besproken:

 1. Algemene verordening gegevensbescherming
  Het beleid rondom gegevensbescherming is landelijk vastgesteld en staat vermeld op onze website. Als er vragen zijn hoort het bestuur dit graag.
   
 2. Tuin en Sfeer
  Groei en Bloei zal dit jaar niet deelnemen aan de Tuin en Sfeer beurs. De beurs kostte veel tijd en leverde na verhouding onvoldoende op.
   
 3. Open tuinen
  Het Open Tuinen weekend van de Estafette van de provincie Groningen vindt voor onze afdeling plaats op 25 en 26 mei. Het landelijke open tuinen weekend is op 15 en 16 juni. Het is nog mogelijk om je hiervoor aan te melden.
   
 4. Rondbrengen gidsen
  Vorig jaar is een deel van de gidsen door leden zelf rondgebracht, wat een besparing van €90,00 heeft opgeleverd. Het bestuur stelt voor om dit jaar te proberen om alle gidsen zelf rond te brengen, wie dit wil doen kan zich hiervoor aanmelden.
   
 5. Sponsoring Rabobank
  De Rabobank houdt net als vorig jaar de Rabobank Clubkas Campagne. Onze afdeling heeft zich hiervoor weer aangemeld. Leden van de leden van de Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete clubs en hoe meer stemmen, hoe meer geld dat oplevert. Dus bent u lid van de Rabobank Zuid Oost Groningen, stem dan op Groei en Bloei afdeling Stadskanaal!
   
 6. Activiteiten andere afdelingen
  De lezingen van de andere afdelingen waren in 2018 al op de estafette website te vinden. Dit jaar worden daar ook alle andere activiteiten van de 7 Groningse afdelingen op vermeld.  
   
 7. Social media
  Onze afdeling wordt actief op social media dankzij ons nieuwe bestuurslid PR. Nadere informatie volgt.
   
 8. Tuinreis met bus naar Gardenista
  Er wordt gevraagd of er belangstelling is om met een bus naar Gardenista te gaan dit jaar, samen met andere afdelingen. Gardenista vindt plaats in de week van 15 – 19 mei. De aanwezigen geven aan dat hier wel belangstelling voor is.
   
 9. Lezing jaarvergadering
  Vorig jaar is uit de enquête gekomen dat een aantal leden wel bereid is om een korte presentatie te geven over hun hobby, vakantie, etc. Dit zouden we kunnen plannen aansluitend aan de volgende jaarvergadering. De zaal stemt hiermee in.
   
 10. Fair
  De fair zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei en niet op de eerste zondag zoals anders. Oorzaak is dat het dan 5 mei is. Vrijwilligers zijn van harte welkom om te helpen om de fair weer tot een succes te maken.
 

9

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

10

Sluiting ledenvergadering
De voorzitter sluit de vergadering.

Na afloop geeft Edward Houting een uitgebreide lezing over ”Borgen en Tuinen”. Na de traditionele verloting wordt de avond afgesloten met een hapje en drankje.