Stadskanaal

Verslag ledenvergadering 24 januari 2024

Het verslag is te downloaden door <HIER> te klikken.

Plaats           : zaal “De Eendracht”, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal
Datum          : woensdag 25 januari 2023
Aanwezig      : 57 leden

 

Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Jacques van Velsen opent de vergadering.
De secretaris kan niet aanwezig zijn op deze jaarvergadering.

Verslag  jaarvergadering  2023
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Sociaal jaarverslag 2023
Het sociale jaarverslag 2023 wordt toegelicht door de voorzitter. Er zijn geen vragen of opmerkingen, met dank aan de secretaris.
Het verslag is te vinden op de website www.stadskanaal.groei.nl

Financieel jaarverslag 2023
Het financiële jaarverslag 2023 en begroting 2024 worden toegelicht door penningmeester Marten Kroon. De stukken zijn per email naar alle leden verstuurd. Hij licht kort toe dat er een negatief saldo ontstaan is door o.a. het drankje na de lezingen en de vele activiteiten.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het financieel verslag dat overigens ook op de website te vinden is.
Kascontrolecommissie Raymond de Hoop en Tinus Scheltens
De kascontrolecommissie heeft geen onrechtmatigheden vastgesteld. De commissie stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt overgenomen met dank aan de penningmeester.
Raymond de Hoop stelt zich weer beschikbaar voor de kascommissie. Aftredend is Tinus Scheltens en als nieuw lid van de kascommissie wordt Sylvia van Dijk benoemd.

Begroting 2024
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bestuur
Tussentijds aftredend is de heer Bert Buikema. Het bestuur heeft nog geen actie ondernomen om een nieuwe kandidaat te vinden. Er zal in de  nabije toekomst worden gewerkt aan verdere opvulling van het bestuur, met gebruik making van de uitkomsten van de enquête.

Beleid bestuur 2024
Er is, mede naar aanleiding van de ondersteuning vanuit Rabo ClubSupport, een enquête gehouden onder de leden. Hierbij hebben we een respons van 60 procent gekregen hetgeen uitzonderlijk hoog mag worden geacht. De voorzitter geeft met een PowerPoint presentatie een toelichting op de antwoorden die zijn ontvangen en geeft daarbij aan welke de voorstellen zijn vanuit het bestuur om in de komende tijd mee verder te gaan.
Opvallende punten waren dat 80% van de leden geïnteresseerd is in het blad en 86% in de activiteiten, verder wordt papieren informatie belangrijker gevonden dan informatie via de website en 50% van de leden heeft aangegeven te willen meedenken of meehelpen.
Voorstellen die aangenomen zijn:
- 2x per jaar een papieren Nieuwsbrief die rondgebracht wordt en verder Nieuwsflitsen.
- De folder met het jaarprogramma blijven gebruiken ook i.v.m. werving nieuwe leden.
- Andere inrichting zaal.
- Verloting bij lezingen (is dan wel een vrijwilliger nodig, die dit op zich neemt).
- Na de lezing is de mogelijkheid om op eigen kosten een consumptie te nuttigen.
- Voor niet-leden wordt de bijdrage voor een lezing verhoogd naar € 5,00.
- Er wordt een snoeicursus georganioseerd.
- Er is interesse in een meerdaagse tuinreis, de mogelijkheden worden onderzocht.
- Ledenbinding door het aanbieden van een workshop basistechnieken tuinieren.
- Nieuwe leden, die dat wensen, koppelen aan een ervaren tuinder.
- Actieve ledenwerving niet alleen op de Fair.
- De twee bloemschikgroepen samenvoegen en een nieuwe basisgroep vormen die
  basistechnieken aangeleerd krijgt.
- Een bloemschikcommissie vormen bestaande uit 3 leden, die een jaarprogramma opstelt.
- Voor alle taken is een achtervanger nodig, die in noodgevallen de taak over kan nemen.
- De leden die aangegeven hebben dat ze willen helpen (en ook de andere leden) krijgen
  een intekenlijst en er wordt met ze overlegd hoe de taken in te vullen.
Het bestuur gaat met bovenstaande punten aan de slag en in de jaarvergadering van 2025 vindt een evaluatie plaats of we op de goede weg zijn.
In de Nieuwsbrief komt een kort verslag van dit agendapunt en op de website is de PowerPoint presentatie te downloaden.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting ledenvergadering
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 29 januari 2025.

Na de ledenvergadering gaven 2 leden een korte presentatie:
- Jacques van Velsen geeft een presentatie over zijn reis naar Antarctica in 2014.
- Dirk Houtman heeft een presentatie over de plantenwereld op Mallorca en Rhodos. Door technische mankementen wordt besloten de presentatie af te breken en deze op een ander tijdstip alsnog een keer te vertonen.

De avond wordt afgesloten met een verloting, een hapje en een drankje.